Байгаль орчин, Ногоон хөгжил, Аялал жуулчлалын Яам

Тус яам нь 2016 онд зохион байгуулагдсан “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний ДОЛДУГААР Форум”-д “ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ” -аар хамтран ажилласан.

Мөн Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөлтэй 2015 онд хамтран зохион байгуулсан “Монгол улсад салхины эрчим хүчний дэлгэрүүлэх нь” олон улсын хуралд “ТӨРИЙН ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” –аар хамтран ажиллаж, бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн.