Блүүмберг ТВ Монголиа

Блүүмберг ТВ Монголиа нь Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөл болон Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн 2015 онд хамтран зохион байгуулсан “Монгол улсад салхины эрчим хүчний дэлгэрүүлэх нь” олон улсын хуралд “МЭДЭЭЛЛИЙН ТҮНШ” –ээр хамтран ажиллаж, олон нийтэд дэлхийн салхины эрчим хүчний зах зээл, чиг хандлага, Монгол улсад салхины эрчим хүчийг хөгжүүлэх нөөц боломжийн талаар мэдээлэл түгээсэн.