ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Эрчим хүчний яам нь 2014 онд Монголын салхины эрчим хүчний ассоциаци, Азийн салхины эрчим хүчний ассоциацийн хамтран зохион байгуулсан Азийн салхины эрчим хүч-Монгол олон улсын хурал, 2015 онд зохион байгуулагдсан “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний ЗУРГАДУГААР Форум”, 2016 онд зохион байгуулагдсан “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний ДОЛДУГААР Форум”-д Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацитай “ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ”-аар хамтран ажилласан.

Мөн Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөл болон Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн 2015 онд хамтран зохион байгуулсан “Монгол улсад салхины эрчим хүчний дэлгэрүүлэх нь” олон улсын хуралд “ТӨРИЙН ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” –аар хамтран ажиллаж, бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн.